آزمون پذیرش؛ آزمونی برای بدبینی / عباس عبدی
بدترین عارضه این نوع سیاست پذیرش دانشجو، بدبینی و ناامیدی و احساس بی عدالتی در بین جوانانی است که سال ها برای رسیدن به دانشگاه برای قبولی در رشته مورد نظر زحمت کشیده اند، اما احساس می کنند این هدف دور از ذهن است. بر اساس معیارهای غیر آموزشی برسند