آقامجتبی تهرانی: ۷۰ بار در روز برای کنار هم قرار دادن شدن برای ماه رمضان استغفار کنید


به گزارش خبرگزاری فارس، مرحوم آیت الله آقامجتبی تهرانی درک اخلاق در یکی اجتناب کرده اند خطبه های شخصی به رویداد ماه شعبان فرمودند: یعنی ماه مبارک شعبان برای او فرصتی برای حرکت است.

دانستن درباره این ماه روایات فراوانی وارد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظمت آن در آن مطرح شده {است تا} جایی کدام ممکن است روایت اجتناب کرده اند پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله است کدام ممکن است می فرماید: شعبان مدینه رحمه الله. برای او. ماه شعبان ماه ممکن است است، خداوند کسانی را کدام ممکن است {در این} ماه مرا یاری کردند بیامرزد.

اعمالی را برای این ماه مبارک سفارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأیید می کنند کدام ممکن است بسیار قدرتمند آن استغفار است کدام ممکن است باید در روز هفتاد مرتبه انجام شود.خواهید کرد بخشیده خواهید شد خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند او پرسید الطبه.» آموزش داده شده است تبدیل می شود. در روایت آمده است کدام ممکن است هفتاد مرتبه استغفار در {هر روز} اجتناب کرده اند ماه مبارک شعبان برابر هفتاد هزار مرتبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو استغفار در ماههای تولید دیگری است کدام ممکن است همه اینها آرم اجتناب کرده اند پیروزی او دارد. شاید دلیلش مثلاً این باشد کدام ممکن است ماه مبارک شعبان ماه آمادگی برای ماه رمضان است. این شبیه به چیزی است کدام ممکن است شخص برای این ماه کنار هم قرار دادن می تنبل به همان اندازه وارد ماه مبارک رمضان شود.

رمضان ماه میهمانی خداست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی است کدام ممکن است خداوند بندگان شخصی را در آن فرا می خواند. این درسته؟ جاری به نظر می رسد مانند است اگر بخواهیم خدمت بزرگی برسیم کدام ممکن است ما را به پذیرایی دعوت کرده است، چه کنیم؟ خیلی مشخص است. خودمان را آلوده نشده می کنیم، ببین، آسان کردم. به اتاق استراحت می رویم، همراه خود ملاحظه به به نظر می رسد بین این سردفتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر سردفترها لباس هایمان را عوض می کنیم. لذا این اقدامات به مطابقت این آمادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهمتر استغفار بود.

بخشش فرم شستشوی درونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زدودن زباله های ناشی اجتناب کرده اند تخلفات است.

فیلم این سخنرانی را همین جا ببینید:

نوک پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید