آقای حسن عباسی! از بستن فارغ التحصیلان به کالسکه خسته نباشید. خودشان کشور را ترک می کنند
اگر کسی برای نسل بشر احترامی قائل باشد یا به «کرمانه بنی آدم» در قرآن اعتقاد داشته باشد، از سوار کردن مردم در ارابه به این بی ادبی صحبت نمی کند. این سخنرانی حسن عباسی نشان دهنده نوع نگاه او به «انسان» است که او را الاغ و اسب و قاطر می بیند و می تواند تصور کند او را به ارابه بسته است! باید قدردان حسن عباسی باشیم که دیدگاه خود و همتایانش را نسبت به مردم آشکار می کند.