آقای حسین شریعتمداری را رئیس تیم مذاکره کننده هسته ای کنید!صدای توافق به گوش می رسد و شریعتمداری بار دیگر لب به گلایه و گلایه گشوده است، او که در مذاکرات پی در پی از تیم قبلی طرفداری می کرد، حالا انگشت اتهام را به سوی تیم مذاکره کننده نشانه می رود. تیمی که به قول آقای علم الهادی امام جماعت است و اتفاقاً از مدیران همفکر روزنامه کیهان به شمار می رود.