آقای شارمهد! با "منجنیق" آیا از پادشاهی خود دفاع می کنید؟توان موشکی و دفاعی ایران متعلق به این دولت و آن دولت، حتی این دولت و آن دولت نیست، بلکه به ملت ایران تعلق دارد، همچنان که تسلیحات و تجهیزات نظامی به جا مانده از حکومت پهلوی نیز متعلق به ملت ایران بوده است. در دفاع مقدس از کشور دفاع می کرد. کشوری که همیشه در خاورمیانه در بحران است چاره ای جز تقویت دفاعی ندارد و این یک خط قرمز ملی و استراتژیک است.