آلمان ۴۰ دیپلمات روس را ریختن کرد
مقامات فدرال آلمان انتخاب گرفته است انواع زیادی اجتناب کرده اند اعضای سفارت روسیه را کدام ممکن است {هر روز} در آلمان علیه آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام محله ما شناخته شده به عنوان عنصری متضاد ورزش می کنند، ریختن تدریجی.