آمریکا باید به اولویت های حقوقی ایران پاسخ دهدبه آموزش داده شده است فانئوس،

ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز پنجشنبه در یک واحد کنوانسیون مطبوعاتی همراه خود ردیابی به ادعا وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مذاکرات شورای ایمنی گروه ملل متحد پس اجتناب کرده اند دیدار بلینکن همراه خود همتایان ترویکای ecu شخصی اظهار داشت کدام ممکن است مذاکرات احیا کردن برجام به مرحله بسته شدن رسیده است. همه طرف ها بر بالا محتوای متنی اجتناب کرده اند سرگیری توافقات هماهنگی دارند، تنها انواع به سختی رفع نشده باقی مانده اند.

وی یکپارچه داد: چین معتقد است سوئیچ بیشتر اجتناب کرده اند برجام {وجود ندارد}. ضروری است کدام ممکن است همه طرف ها {در این} مرحله بسته شدن اعتقاد شخصی را آسانسور کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} زمینه امتحان شده های دیپلماتیک انجام دهند. طرفین باید بالا مذاکرات را تسهیل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هدر درگیر شدن امتحان شده های زودتر خودداری کنند. آمریکا شناخته شده به عنوان مسئله را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامی فاجعه هسته ای ایران باید بدون در نظر گرفتن سریعتر گزینه ها سیاسی متعهد شدن تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اولویت های حقوقی طرف ایرانی پاسخ مؤثری بدهد.

لیجیان در نهایت اظهار داشت: چین به عملکرد شخصی شناخته شده به عنوان خوب همراه سازنده در مذاکرات یکپارچه خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برجام را در اسرع وقت به حالت روال بازگرداند. چین علاوه بر این رژیم منع اشاعه هسته ای را محافظت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بهبود صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید وفاداری در خاورمیانه {کمک می کند}.

آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه کدام ممکن است اخیراً به بروکسل بازدید کرده بود، همراه خود وزرای امور خارجه فرانسه، آلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس، سه ملت ecu عضو هماهنگی هسته ای دیدار کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی اجتناب کرده اند رایزنی های آنها فکر می کنند این سیستم هسته ای ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی هسته ای را ادعا کرد.[برجام] آنها صنوبر کردند.

علیرغم تاکید افسران ایرانی مبنی بر اینکه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند تسلیحات هسته ای در دکترین دفاعی ایران جایی ندارد، {در این} ادعا آمده است: «بلینکن وزیر امور خارجه همراه خود همتایان شخصی در ترویکای ecu (آلمان، فرانسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس) دیدار کرد به همان اندازه دانستن درباره انتخاب مشترک ما انتخاب گیری تدریجی. آنها هماهنگی کردند کدام ممکن است راه رفع دیپلماتیکی کدام ممکن است در نتیجه بازگشت متقابل به اجرای درست برجام شود بهتر از نتیجه {خواهد بود}، با این حال ما برای سناریوهای عکس نیز در صورت لزوم کنار هم قرار دادن بودیم.

نشست بلینکن همراه خود وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس اجتناب کرده اند مذاکرات وین دانستن درباره احیای هماهنگی هسته ای صورت خواهد گرفت کدام ممکن است ایران در ازای لغو تحریم ها علیه این سیستم هسته ای شخصی، پس اجتناب کرده اند برخی تحولات فعلی در روابط سیاسی در سراسر جهان همراه خود این اتحادیه، محدود کرده است. چندین تحریم واشنگتن علیه روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناقشه تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن بر بالا برخی اجتناب کرده اند موضوعاتی کدام ممکن است اخیراً در مذاکرات که همچنان ادامه دارد، به همان اندازه اطلاع ثانوی به حالت افتادگی درآمده است.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری فعلی شخصی اظهار داشت: آنچه در وین است {به دلیل} رویکرد آمریکا به حالت افتادگی درآمده است.

خطیب زاده همراه خود خاص اینکه مقامات واشنگتن ادامه دارد گزینه ها سیاسی شخصی را با اشاره به موضوعات باقی مانده در مذاکرات وین نگرفته است، تصریح کرد: آمریکا در امتحان شده {است تا} امتیازات باقی مانده {در این} مذاکرات را گروگان امتیازات پوشش خانه شخصی نگه دارد.

وی افزود: ما ملت صبوری هستیم با این حال بی وقفه منتظر نخواهیم بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر آمریکا خواهان هماهنگی است باید بدون در نظر گرفتن زودتر انتخاب سیاسی شخصی را بگیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در {پاسخ به} عکس اظهار داشت: «آنچه در ۲ هفته قبلی برای ما تا حد زیادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی روشن شده اینجا است کدام ممکن است بایدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاخ سفید ادامه دارد انتخاب شخصی را نگرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متأسفانه کل هماهنگی در گروگان است». پرس و جو آنها به صورت حزبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه این کار را انجام دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبیه به رویکردی را در پیش گرفتند کدام ممکن است در نتیجه شکست متعدد اجتناب کرده اند قراردادهای در سراسر جهان شد. یعنی مشروط کردن هرگونه هماهنگی در سراسر جهان به اختلافات خانه آنها.

خطیب زاده اظهار داشت: هماهنگی بین شورای ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم شماره ۲۲۳۱ شورای ایمنی چارچوبی برای بحث است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} چارچوب مقامات بایدن باید انتخاب سیاسی شخصی را متعهد شدن تدریجی. راه رفع در کاخ سفید است. آنها نیاز دارند به درخواست شده است های نسبتاً ایران کدام ممکن است مورد هماهنگی اعضای ۱+۴ است پاسخ نسبتاً بدهند به همان اندازه ما برای یادآور وین کنار هم قرار دادن شویم.

خطیب زاده اظهار داشت: بدست آوردن به هماهنگی فوق العاده ساده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا باید بداند، مثبت باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثبت باشد کدام ممکن است اجتناب کرده اند سویه ها صورتی شخصی حرکت نمی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برآوردن درخواست شده است های شخصی کوتاهی نمی کنیم.

انتهای پیام