آمریکا: ۵۰ نفر در حمله روسیه به ایستگاه قطار اوکراین کشته شدند
رئیس پلیس قلمرو دونتسک، پائولو کریلنکو، اظهار داشت کدام ممکن است موشک توچکا-یو روسیه کدام ممکن است تشکیل بمب های کودک بود، به غیرنظامیان هنگام تخلیه قلمرو اصابت کرد.