آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش هرمزگان نابودی اطلاعات آموز منابه "در دانشگاه" امتناع
بر ایده اطلاعات اولین یکی اجتناب کرده اند اطلاعات آموزان برای مثال آثار هنری رزمی شخصی به کابینت سینه «محمد امین» ضربه زد کدام ممکن است باعث بند برخورد کردن نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز محمد امین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده کارمندان دانشکده برای نجات جان او ناکام ماند.