آنچه باید با توجه به محدوده دکترا / اجتناب کرده اند در این زمان بدانید


به گزارش خبرنگار گروه دانشکده خبرگزاری فارس، محتوای متنی نتایج اولین کنکور دکتری (نیمه محور) سال ۱۴۰۱ در مکان گروه سنجش آموزش ملت چاپ شده شده است. به داوطلبان اطلاع داده شده است کدام ممکن است خواه یا نه مجاز به نمایندگی {در این} آزمون هستند هر دو خیر.

علاوه بر این راهنمای محدوده موضوع تحت وب برای اطمینان از داوطلبان مجاز به محدوده موضوع در مکان گروه سنجش آموزش ملت درج شده است.

مهلت محدوده موضوع اجتناب کرده اند در این زمان پنجشنبه ۲۶ فروردین ماه تحریک کردن تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه یکشنبه ۲۷ فروردین ماه یکپارچه دارد.

* نحوه پایان دادن شکل محدوده سریال

داوطلبان باید همراه خود تحقیق از واقعی بروشور را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به وضعیت مجاز در وسط های مختلف (روزانه، نوبت دوم، پردیس، پیام آفتاب، NGO را انتخاب کنید و انتخاب کنید NGO. دریافت کرد شد) در شکل محدوده موضوع تحت وب کمتر از ۵۰ رتبه کسب کنند. .

در صورت انجام دقیق سطوح محدوده موضوع، کد رهگیری ۱۵ رقمی شناخته شده به عنوان رسید محدوده موضوع اجتناب کرده اند طریق مکان گروه سنجش در اختیار داوطلب قرار خواهد گرفت کدام ممکن است حاکی اجتناب کرده اند سطوح {انجام شده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متقاضی باید آنها را نظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نگهداری تنبل.

همراه خود ملاحظه به انتخاب موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دقت در محدوده موضوع هنگام حاضر برخورد موضوع های انتخابی پس اجتناب کرده اند درج کد ناحیه در مکان گروه سنجش برای کلیه موضوع های انتخابی فاصله های روزانه مشکی نوبت دوم بنفش می باشد. پیام آفتاب همراه خود رنگ آبی، گروه غیرانتفاعی به رنگ بی تجربه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید پردیس مقطع کارشناسی به رنگ نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاصله مختلط به رنگ بنفش به نظر می رسد تبدیل می شود.

چنانچه متقاضی پس اجتناب کرده اند پایان دادن شکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده کد رهگیری، احتمال دارد اصلاح داده ها شخصی را داشته باشد، ممکن است به همان اندازه بالا مهلت محدوده موضوع یعنی یکشنبه ۱۷ فروردین ماه نسبت به تقویت اقدام تنبل.

متقاضیانی کدام ممکن است در موضوع تحصیلی پیشرفت می کنند همراه خود ملاحظه به مجموع امتیاز کسب شده در موضوع سهمیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حد نصاب تصمیم گیری شده کدام ممکن است توسط مؤسسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ضوابط مرحله مصاحبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل اطلاعات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی اصلاح می تنبل، راه اندازی شد می شوند.

شخص مجاز در صورت نداشتن اثبات تحصیلی می خواست موسسات برای مرحله مصاحبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل اطلاعات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی راه اندازی شد نخواهد شد.

نامزدها دارای اثبات پزشکی نمایندگی کننده {در این} آزمون در گذشته اجتناب کرده اند پایان دادن شکل محدوده موضوع تحت وب به وضعیت شخصی در اتصال همراه خود ساختار تلاش خدمت به وزارت بهداشت ملاحظه داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند یکپارچه تحصیل جلوگیری ننمایند.

داوطلبان کنجکاوی مند به تحصیل در دانشکده آزاد در صورت مجاز بودن محدوده موضوع به مکان وسط سنجش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش دانشکده آزاد به نشانی www.azmoon.org مراجعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده آگهی های درج شده {در این} مکان نسبت به سند شناسایی اقدام کنند.

داوطلبانی کدام ممکن است کنجکاوی مند به محدوده هر خوب اجتناب کرده اند کد موضوع های امتحانی درمورد به مدرسه های امام صادق (علیه السلام)، دانشکده امام حسین (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی انتظامی امین هستند کدام ممکن است ساده در موضوع های غیر روزانه مجاز به محدوده موضوع می باشند. در صورت تمایل را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرفتن شرایط اجباری به رئوس مطالب انتهای بروشور می توانند کد موضوع استان های مرتبط همراه خود موضوع های روزانه شبیه به دانشکده ها را محدوده کنند.

اسامی داوطلبان دارای حد نصاب نمایندگی در مرحله دوم (مصاحبه، تجزیه و تحلیل اطلاعات آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید …) در دهه سوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند طریق مکان گروه سنجش آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش چاپ شده تبدیل می شود.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید