آه! روزی این آه تو را خواهد گرفتدر یک بازی همه چیز با هم پیش می رود
چه کسی قلب سنگی تو را آه می کشد؟

سنگی در برکه می اندازم و فکر می کنم
با این سنگسار ماه فرو می ریزد
عشق یعنی چیدن چندین سنگ روی هم
گاهی می ماند و گاهی از هم می پاشد
آنچه عقل در یک عمر به آن رسیده است
دل برای لحظه ای کوتاه می شکند
آه، روزی همین آه تو را خواهد گرفت
گاهی کوه تبدیل به نی می شود