آیین استاندارد «گرجیان» در اهواز (عکس)
کودک ها همراه خود حمل لباس های نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی مثل دیشداش پسرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلباب دخترانه برای مقابله با های مختلف می الگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی می گیرند.