احتمال عدم اعزام زائران به مدینه/ تعدادی از نفر اجتناب کرده اند ایرانیان امسال به حج مشرف می شوند؟


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس، مقامات عربستان امسال ادعا کرد کدام ممکن است در موسم حج اجتناب کرده اند منصفانه میلیون زائر خانه خدا پذیرایی می تدریجی. این در حالی است کدام ممکن است در ۲ سال قبلی {به دلیل} شیوع کرونا انواع زائران فوق العاده محدود بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی سعودی ها اجتناب کرده اند پذیرش حجاج خارجی خودداری می کردند.

کاهش ۵۰ درصدی زائران حج نسبت به در گذشته اجتناب کرده اند کرونا

بر ایده انتخاب عربستان برای ادای حج امسال، انواع زائران خانه خدا نسبت به روزهای در گذشته اجتناب کرده اند شیوع این بیماری است. کرونا نزدیک به ۵۰ نسبت کاهش یافته است است. در سال های قبلی مراسم حج با حضور بیش اجتناب کرده اند ۲ میلیون زائر انجام می شد، با این حال امسال این انواع به ۱ میلیون زائر کاهش کشف شد.

تایم لپس مسجد کامل. دیروز

پیش سوراخ بینی تبدیل می شود امسال ۳۵ تا ۴۰ هزار ایرانی به حج اعزام شوند.

بر این ایده سهم ملت ها در حج ممکن است ۵۰ نسبت کاهش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت نزدیک به سهم ۸۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۵۰ نفری ایران در سال ۹۹، این سهمیه به ۴۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۰ نفر مقیاس را کاهش می دهد. قطعا سیدصادق حسینی رئیس گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره نیز پیش سوراخ بینی کرد سهم ایران در حج امسال بین ۳۵ هزار تا ۴۰ هزار زائر باشد.

سال انواع زائران انواع زائران سعودی در مراسم حج انواع زائران خارج اجتناب کرده اند ملت در بازدید حج انواع زائران ایرانی در حج
۱۳۹۰۴ ۲.۷۸۶.۳۹۹۴ ۱,۰۹۹,۵۲۲ ۱۹۵۴/۱/۲۸ ۹۷۰۰۰۰
۱۳۹۱۴ ۳,۱۴۱,۵۷۳ ۱.۴۰۸.۶۴۱۴۴ ۱,۷۵۲.۹۳۲۴ ۷۵۰۰۰۰
۱۳۹۲۴ ۱.۹۸۰.۲۴۹ ۶۰۰.۷۱۸ ۱,۳۷۹,۵۳۱۴ ۶۴.۱۵۲۴
۱۳۹۳۴ ۲.۰۸۵.۲۳۸۴ ۶۹۵.۱۸۵۴ ۱,۳۸۹.۰۵۳۴ ۶۱۰۰۰۰
۱۳۹۴ ۱,۹۵۲,۸۱۷۴ ۵۶۷,۸۷۴ ۱.۳۲۵.۳۷۲۴۴ ۶۱۰۰۰۰
۱۳۹۵۴ ۱.۸۴۲.۹۰۹۴ ۵۳۷,۵۳۷۴ ۱.۳۲۵.۳۷۲۴۴
۱۳۶۴ ۲.۳۵۲.۱۲۲۴ ۶۰۰.۱۰۸ ۱,۷۵۲.۰۱۴۴ ۷۹۷۰۰
۱۳۹۷ ۲,۳۷۱,۶۷۵ ۶۱۲۹۵۳ ۱,۷۵۸,۷۲۲ ۸۲۸۰۰
۱۳۹۸۴ ۲.۴۸۹.۰۴۶۴ ۶۳۴.۳۷۹۴ ۱,۸۵۵.۰۲۷۴ ۸۷۵۵۰
۱۳۹۹۴ ۱۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰
۱۴۰۰۰ ۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰
۱۴۴۰۴ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ ۸۵۰۰۰۰ بی نام

در صورتی کدام ممکن است سهم ایران برای حج امسال {به دلیل} توسعه کرونا برای نصف شدن سهمیه در سال ۹۹، استراتژی گزینش زائران باید سازوکار مشخصی داشته باشد تا حقوق زائرانی کدام ممکن است بیش اجتناب کرده اند ۱۵ سال در پیش بینی حج هستند، پایمال نشود.

گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره ادعا کرد کدام ممکن است دارندگان مقوا حج تمتع برای دسترسی حج تمتع سال ۹۹ می توانند تا نوک آذرماه ۸۶ سند شناسایی کنند کدام ممکن است حدود ۷۴ هزار نفر ارزش های این بازدید غیر سکولار را صنوبر کردند. ارزش مناسک حج در سال ۱۳۷۸ بر ایده انتخاب افسران ملت ما اجتناب کرده اند ۳۲ تا ۴۱ میلیون تومان بود کدام ممکن است تمایز این ارزش ها بستگی دارد اسکان زائران دارد. زائران نیز این مبلغ را در ۲ قسط صنوبر کردند کدام ممکن است قسط اول با احتساب درآمد ۲۵ میلیون تومان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی ارزش ها صرف صنوبر آن {در تابستان} ۹۹ به زائران شد تا بتوانند آن را صنوبر کنند. مشمول افزایش ارزش های حج بلند مدت نمی شود.

۸۵ نسبت سهمیه حج امسال به زائران خارجی اختصاص یافته است

در واقع به آگاه برخی دارایی ها {آگاه از} انتخاب عربستان، بین ۸۰ تا ۸۵ نسبت سهمیه حج امسال به حجاج خارجی تعلق خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۱۵ هزار زائر عربستانی امسال به حج مشرف خواهند شد. در ۲ سال قبلی کدام ممکن است حج تمتع برای حجاج کشورهای خارجی برگزار نمی شد، عربستان سهمیه حج تمتع را در سال اول گلوله کردن کرد. کرونا۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس ۶۰ هزار نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده برای اشخاص حقیقی مقیم عربستان ادعا کردند کدام ممکن است {به دلیل} ضعیف زائر اجتناب کرده اند کشورهای مختلف، مقرر شد بیش اجتناب کرده اند ۷۰ نسبت اجتناب کرده اند این سهمیه به اتباع خارجی مقیم عربستان اختصاص یابد.

مقامات عربستان سعودی امتحان شده کرد تا تفاهم نامه حج ۱۴۴۳ را با برخی ملت ها منعقد تدریجی، با این حال همچنان افسران جمهوری اسلامی ایران دعوت نکرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران کشورمان نیز معتقد است بعد اجتناب کرده اند ماه مبارک رمضان، سعودی ها اجتناب کرده اند آنها برای امضای تفاهم نامه حج امسال دعوت خواهند کرد.

ایران منتظر امضای تفاهم نامه حج با عربستان سعودی است

اکبر رضاییمعاون حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمره در ادعا ای با خاص اینکه عربستان ادامه دارد سهمیه باقی مانده حضور ایران در حج را ادعا نکرده است، ذکر شد: ملت ما به نوک رسیده است. از این سیستم ها بر ایده سهم کشورمان طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا احتمالاً وجود خواهد داشت.

با این حال نزدیک به اینکه ۲ سال اجتناب کرده اند این سیستم ریزی حج ایران می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران همچنان در پیش بینی دسترسی این بازدید غیر سکولار هستند، گروه حج را انتخاب کنید و انتخاب کنید حج تمهیدات مورد نیاز را برای زائران خانه خدا {در این} مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی منحصر به فرد فراهم خواهد کرد. . فاصله های تحت وب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی وجود آنها.

زائران زیر ۶۵ سال کدام ممکن است واکسینه شدند به حج می توسعه

امسال نزدیک به استقبال عربستان اجتناب کرده اند زائران خارجی، اعزام حجاج قطعاً منوط به میل ادعا شده زودتر {خواهد بود}. بر این ایده رضایی خاطرنشان می تدریجی کدام ممکن است اعزام زائران سرزمین وحی برای ادای حج امسال توسط افرادی که در حج ۹۹ سند شناسایی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش این بازدید غیر سکولار را صنوبر کرده اند، {برای ثبت نام} باقی مانده حج باید منتظر سهم ایران باشیم. در زیارت امسال. با این حال طبق ادعا اولین سعودی ها، زائران زیر ۶۵ سال در جاری واکسینه شدن هستند. کرونا اگر تزریق کنند می توانند در ایام حج وارد خانه خدا شوند.

در واقع سعودی ها در ماه های جدیدترین مجبور به واکسیناسیون شدند کرونا آن بزرگواران را به زیارت حرمین شریفین بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا زائران عمره رمضان حتی با بیرون واکسیناسیون کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرنطینه کرونا برای اسکان خدا می توسعه با این حال اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است بازدید به سرزمین وحی در ایام حج سازوکار متفاوتی دارد، عربستان سعودی ادعا کرده است کدام ممکن است تمامی حجاج باید با واکسن اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهادت دادن آزمایش عقب کشیدن واکسینه شوند. کرونا کمتر از ۷۲ ساعت در گذشته اجتناب کرده اند دسترسی عربستان سعودی.

عمره رمضان {در خانه} خدا

برخی دارایی ها آگاه می گویند کدام ممکن است عربستان سعودی واکسن های فایزر، جانسون، مدرنا، اسپوتنیک، آسترازنکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سینوفارما را می پذیرد. تردیدها با اشاره به پذیرش واکسن سینوفارما اجتناب کرده اند سوی سعودی ها، زائران سرزمین وحی را بر آن داشت تا برای یادآوری این موضوع، واکسن AstraZenca را تزریق کنند. کدام ممکن است مشکلی در استراتژی سوئیچ وجود نخواهد داشت.

امکان اعمال محدودیت های ناشی اجتناب کرده اند کرونا در حج امسال

به آگاه منصفانه تأمین آگاه، حج امسال محدودیت هایی برای زائران ممکن است داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ مربوط به عمره در ماه رمضان. به منظور که زائران سعی کنند اجتناب کرده اند ماسک ۹ تنها در موجود در خانه اما علاوه بر این در بیرون نیز استفاده کنند. جدا از این، نزدیک به اینکه عربستان سعودی در سال های شیوع کرونا شرکت ها دیجیتال به حجاج حاضر می کرد، احتمالاً این توسعه در موسم حج امسال نیز یکپارچه ممکن است داشته باشد.

در صورت حاضر شرکت ها حج به صورت دیجیتال، سایر اشیا اجرایی اجتناب کرده اند مجوز بردن تبدیل می شود. علاوه بر این برای جلوگیری اجتناب کرده اند شیوع بیماری کرونا، امکان بردن سرویس های آشپزخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کشتارگاه ها موجود است. از در سیستم جدید سعودی ها این اقدامات را به صورت دیجیتال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در اکران های اختصاص یافته به مسجد الحرام، شرکت ها زیبایی شناختی، توصیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به شبهات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبهات انجام خواهند داد. سوالات منتظر زائران باشید.

با این حال نزدیک به اینکه جمهوری اسلامی ایران برای حج ابراهیمی تاکید او آن را بدست آمده کرد، زائران ملت ما {نمی توانند} بخشی اجتناب کرده اند این چیزها را بردن کنند افسران ملت ما باید در امتداد طرف گروه زیبایی شناختی باشد اکسپدیشن مقام معظم مدیریت باید برای تسهیل شرکت ها رسانی به زائران تدابیری بیندیشند تا در امتداد طرف شرکت ها دیجیتال زائران، زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی مدیران باشند. خانه سیارباید مشکلی نداری

کاهش اوقات زائران در کشورهای وحی

یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مواردی کدام ممکن است قابل دستیابی است در موسم حج امسال {اتفاق بیفتد}، کاهش زمان حضور زائران در سرزمین وحی است، ۹ حتی ورود حجاج به مدینه. در واقع این اتفاق در سال اول حج در ایام کرونا نیز رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدون در نظر گرفتن زمان اندک حدود ۲ هفته ای برای حج، هیچ زائری به مدینه اعزام نشد. در مدینه {به دلیل} این سیستم بلندمدت عربستان برای رشد این محل قرارگیری مقدس در سال های جدیدترین کار مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در جاری انجام است، اقامتگاه های فراگیر مسجد النبی ادامه دارد به طور درست ساخته نشده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکثر اقامتگاه های حال عجیب و غریب، قابلیت محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدود هستند. در واقع قیمت های بالا

بر این ایده در صورتی کدام ممکن است زائران کشورمان قصد زیارت مدینه را داشته باشند، قابل دستیابی است ارزش این بازدید غیر سکولار یک بار دیگر افزایش یابد. در واقع شاید افسران ملت ما باید برای زیارت قبر پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبرستان بقیع با ارزش کمتری برای زائران تدابیری متعهد شدن تدریجی. با این حضور، برای انتخاب گیری باقی مانده {در این} زمینه باید منتظر تفاهم نامه ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربستان برای حج امسال باشیم.

به گزارش فارس، در سال های جدیدترین اندونزی، پاکستان، هند، بنگلادش، مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران بیشترین انواع زائر خانه خدا برای حج را به شخصی اختصاص داده اند کدام ممکن است با توسعه کرونا برخی اجتناب کرده اند ملت ها مربوط به اندونزی، هند، مالزی، سنگاپور را انتخاب کنید و انتخاب کنید برونئی در سال ۱۴۴۱ هجری قمری اجتناب کرده اند مراسم حج خارج شدند، از عربستان تنها برای ده هزار نفر حج را به جا آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ زائری اجتناب کرده اند کشورهای خارجی اعزام نشد. حج نیز با محدودیت های خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضا اجتماعی برگزار تبدیل می شود. با این حال عربستان سعودی در سال قبلی انواع زائران را ۶ برابر کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرای ۶۰ هزار زائر اجتناب کرده اند باند این ملت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال این انواع با بیش اجتناب کرده اند ۱۶ برابر افزایش به ۱ میلیون نفر رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران خارجی نیز به سرزمین وحی مشرف می شوند.

نوک پیام/