احمد مسعود: در درون طالبان انشعاب وجود دارد/ من به دنبال راه حل افغانی برای افغانستان هستم
احمد مسعود: من معتقدم که جهان باید محکم در برابر طالبان و خواسته های آنها بایستد. جهان باید نه به عنوان یک کشور منفرد بلکه به عنوان یک جامعه متحد با طالبان روبرو شود و علاوه بر آن با همه طرف ها و احزاب در افغانستان برای رسیدن به یک راه حل واقعی برای افغانستان تعامل داشته باشد. راه حل یا دوره ای سیاسی که با ایجاد مشروعیت لازم، شرایط را در کشور برای استقرار حکومت قانونی فراهم می کند.