ارائه گزارش نتایج بودجه ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه در شهرداری تهران – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، گزارش عملکرد بودجه ۲ ماهه پایان یافته در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ برای شهرداری تهران توسط خزانه دار شورای شهر تهران قرائت شد.

حبیب کاشانی گفت: بر اساس ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۱ به شهرداری تهران مبلغ ۵۰ میلیارد و ۳۷۰ میلیارد تومان به شرح زیر به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.

وی با اشاره به درآمدها و منابع گفت: درآمدها ۳۸ هزار و ۳۴۶ میلیارد تومان، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای ۸ هزار و ۸۳ میلیارد تومان و منابع حاصل از نقل و انتقال دارایی های مالی ۳ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان بوده که در ۲ ماهه اردیبهشت ۱۴۰۱ این رقم در ۲ ماهه بوده است. مجموع منابع و درآمدهای جمع آوری شده ۲۰۸۳ میلیارد تومان بوده است که نسبت جمع آوری به کل بودجه مصوب ۴.۱۴ درصد است.

کاشانی با اشاره به منابع و درآمدهای ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ گفت: طی ۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ مبلغی بالغ بر ۸ میلیارد و ۳۹۵ میلیون تومان وصول شد که از این میزان حدودا. ۲.۰۸۳ میلیارد تومان به عبارتی درصد جمع آوری شد. تحقق رابطه ۲۴.۸۲ درصد به بودجه مصوب ۲ ماهه وجود دارد.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: از نظر درآمدی نیز طی ۲ ماه سال باید مبلغ ۶ میلیارد و ۳۹۱ میلیارد تومان وصول می شد که از این میزان یک میلیارد و ۸۸۹ میلیون تومان و حدودا. ۲۹.۵۶ جمع آوری شده است.

وی بیان کرد: همچنین در حوزه منابع از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای نیز باید طی ۲ ماهه سال ۱۳۴۷ میلیارد تومان وصول می شد که حدود ۲۶ میلیارد تومان حدود ۱.۹۱ درصد است.

کاشانی درباره منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی گفت: در این قسمت باید مبلغ ۶۵۷ میلیارد تومان جمع آوری می شد که حدود ۱۶۹ میلیارد تومان یعنی ۲۵.۷۳ درصد آن جمع آوری شده است.

یکی از اعضای شورای شهر تهران با اشاره به هزینه ها، تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی گفت: در خصوص هزینه های بخش مخارج نقدی، اعتبار ابلاغی در ۳ بند بهای تمام شده، تملک دارایی های ثابت و تملک دارایی های مالی. ، ۴۱ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان اما حدود ۸ میلیارد تومان جذب شده است.

وی ادامه داد: در خصوص هزینه های بخش هزینه های غیرنقدی در اعتبار ابلاغی در ۲ بند تملک دارایی های ثابت و خرید دارایی های مالی، در مجموع ۳۹۰۶ میلیارد تومان اعلام شد، اما حدودا. ۶ میلیارد تومان جذب شد.

کاشانی گفت: در خصوص هزینه های بخش هزینه های نقدی و غیرنقدی اعتبار ابلاغی در ۳ بند هزینه ای، تملک دارایی های ثابت و تملک دارایی های مالی، در مجموع ۴۵ میلیارد و ۷۲۷ میلیون تومان اعلام شده اما حدود ۱۴ میلیارد تومان. تومان جذب شده است.

یکی از اعضای شورای شهر تهران درباره درآمدهای پایدار و ناپایدار گفت: این میزان در بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۰ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان بوده که از این میزان ۱۴ هزار و ۵۷۶ میلیارد تومان ثابت و ۳۵ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان ناپایدار بوده است.

وی ادامه داد: همچنین طی ۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱ در مجموع ۲۰۸۳ میلیارد تومان وصول شد که از این میزان ۱۰۳۹ میلیارد تومان ثابت و ۱۰۴۴ میلیارد تومان ناپایدار بوده است.

کاشانی تصریح کرد: در ۲ ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۲ هزار میلیارد تومان وصول شد و این در شرایطی است که باید ۸۳۰۰ میلیارد تومان وصول می شد، بنابراین شهرداری تهران طی دو ماهه اول سال ۱۴۰۱ حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان از محل دریافت کرد. برنامه مصوب پشت سر ایستادن