از چه زمانی «سازمان سینمایی» جای «قوه قضاییه» را گرفته است؟!
وقتی سازمان سینمایی می گوید می خواهیم هنرمندان خاصی را از فعالیت در حرفه شان منع کنیم، یعنی این سازمان خود را در جایگاه قوه قضاییه، هنرمندان را در جایگاه مجرم (و نه متهم) و سلیقه اش قرار می دهد. به عنوان قانون در نظر گرفته شده است! در غیر این صورت هیچ قانونی به این سازمان اجازه نمی دهد افراد را از کار در حرفه خود منع کند.