از ۱۳۷۸ تا ۱۴۰۱; کنترل اعتراضات با "پانسمان پرس" و خطری که جمهوری اسلامی را تهدید می کند
به امدادگر می آموزند که اگر از باند فشاری برای بستن زخم زخمی استفاده می کند، باید زمان دقیق بانداژ را روی نوار یا پارچه ای در کنار زخم بنویسد تا بقیه نیروهای امدادی یا پزشکی پیگیری کنند. در طول مسیر برای کمک و درمان هر ۲۰ دقیقه زخم را باز کرده و دوباره ببندید تا جریان خون به بافت ها قطع نشود.