استاندار ایلام: توانمندسازی مددجویان یکی اجتناب کرده اند بسیار قدرتمند مولفه های معامله فقر از حداکثر است.


ظهر همانطور که صحبت می کنیم خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند ایلام گزارش داد، حسن بهرامونیا استاندار ایلام در محیط کنفرانس سراسری رهنمودهای اجرایی این سیستم فقر از حداکثر کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق ویدئو کنوانسیون با حضور وزرای ملت، تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار برگزار شد. . بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظه کاران {در سراسر} ملت اظهار داشت: نظام مشخص جمهوری اسلامی باید برای پایه کنی فقر از حداکثر امتحان شده تدریجی.

وی اظهار داشت: فقر از حداکثر به افرادی اطلاق تبدیل می شود کدام ممکن است در زمینه مسکن، وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروشگاه لباس ضرر دارند، توانمندسازی مددجویان یکی اجتناب کرده اند مهمترین مولفه های معامله فقر از حداکثر است.

استاندار ایلام اظهار داشت: اعتبارات می خواست این این سیستم در تمامی استانداری ها تامین شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه تجهیزات های اجرایی باید اجتناب کرده اند این شانس برای فقرزدایی در استانداری استفاده کنند تا تمامی واجدین شرایط این قالب خرس محافظت ارائه دهندگان حمایتی مقامات قرار گیرند.

وی تاکید کرد: بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمیته کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور اجتماعی استانداری ایلام باید اجتناب کرده اند تمام توان استانداری برای ایجاد واجدین شرایط استفاده کنند تا هیچکس اجتناب کرده اند این قالب بردن نشود.

بهرامونیا با ردیابی به اینکه این قالب در ابتدا بالقوه است با مشکلاتی مواجه شود با این حال در حین اجرای این مشکلات ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تبدیل می شود، خاطرنشان کرد: بر مقدمه این قالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم اشخاص حقیقی حرفه ای حمایت به مدت ۳ ماه خرس محافظت قرار می گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن این شرایط بازرسی تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت خواستن در اختیار نهادهای حمایتی قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید