استعفای سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظر دانشگاه {به دلیل} تخلف تراشیدن موهای داده ها آموزان
سرپرست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناظر دانشگاه {به دلیل} تخلف در تراشیدن موی داده ها آموزان خانم استعفا دادند.