اسفند ۱۴۰۰; نبرد با آنلاین با استفاده اجتناب کرده اند عبارت “ایمنی”
در سوم اسفند ۱۴۰۰ کلیات ساختار «حمایت اجتناب کرده اند حقوق مشتریان دنیای آنلاین ما» به تصویب رسید کدام ممکن است به معنای واقعی کلمه هستند محدودیت آنلاین یا امتحان شده برای عربی کردن .