اسکار جنجال ویل اسمیت را ۱۰ روز به تعویق انداخت


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند ورایتی، اعضای هیئت مدیره آکادمی اسکار روز جمعه ۸ آوریل مونتاژ ای برگزار می کنند تا دانستن درباره پاسخ ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجازات ها سالی ویل اسمیت به کریس راک گفتگو کنند. این نشست در ابتدا برای ۱۸ آوریل این سیستم ریزی شده بود، با این حال ۱۰ روز پس اجتناب کرده اند استعفای اسمیت اجتناب کرده اند آکادمی برگزار تبدیل می شود.

در نامه ای به هیئت مدیره آکادمی تایید شد کدام ممکن است غیر از این سیستم زودتر کدام ممکن است ۱۸ آوریل بود، مونتاژ حال صبح روز جمعه ۸ آوریل ساعت ۹:۰۰ به وقت بومی برگزار تبدیل می شود.

{در این} نامه کدام ممکن است توسط دیوید روبین، رئیس آکادمی اسکار امضا شده، آمده است: “جستجو در استعفای ویل اسمیت اجتناب کرده اند آکادمی در روز جمعه، ۱ آوریل، این بازیگر افتادگی یا ریختن نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم زودتر اعمال نخواهد شد. این به نفع افراد است. همه خواهان معامله با به این موضوع در اسرع وقت.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید