اسکوچیچ {می ماند}، برخی اجتناب کرده اند گیمرها خدمه سراسری باید جام جهانی را تکان دهند!


به مشاوره فانئوس،

دقیقاً نمی دانیم معلم کرواتشان اجتناب کرده اند کدام شاگرد دلخور شده یا نتوانسته انتظاراتشان را برآورده تدریجی یا به عبارتی اسمی نشنیده ایم، با این حال…

شنیدیم کدام ممکن است منصفانه مدافع، منصفانه هافبک، منصفانه مهاجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از نفر ذخیره به دلایلی اجتناب کرده اند دراگان اسکوچیچ خارج شدند. بعد از همه سرمربی کروات در جاری حاضر کاری با این گیمرها ندارد چرا کدام ممکن است تنها منصفانه تفریحی مقابل امارات که همچنان ادامه دارد با این حال بعد اجتناب کرده اند تفریحی های مقدماتی جام جهانی با منصفانه خودکار صورتی روی آنها می نشیند.

بعد از همه این به شرطی است کدام ممکن است دراگان اسکوچیچ سرمربی خدمه سراسری نگه دارد!