افزایش قیمت گندم در سال ۱۴۰۱ م
مقامات در راستای حمایت اجتناب کرده اند این قشر زحمتکش، کسب گندم اجتناب کرده اند کشاورز را کیلویی ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان گفتن کرد.