افزایش ۶۳ درصدی بازدید کنندگان سایت در گیلان – خبرگزاری مهر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانفریبرز مرادی اظهار داشت ادعا کردن وی با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر ایده گزارش دریافتی اجتناب کرده اند ۴۲ تردد شمار در مبادی درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی استانداری، اجتناب کرده اند ابتدای ساختار نوروزی تاکنون ۲ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۸ تجهیزات خودرو وارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج شده است. گزارش شده است.

وی افزود: {در این} مدت منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۶۸ تجهیزات خودرو اجتناب کرده اند محور کاسپین – رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور رامسر – چپکسر وارد گیلان شده است.

مرادی یکپارچه داد: {در این} مدت ۹۵۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۰ خودرو اجتناب کرده اند خروجی های گیلان در محورهای رشت به قزوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چپکسر به رامسر اجتناب کرده اند گیلان خارج شدند.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی گیلان افزود: بیشترین درگاه خودرو به گیلان اجتناب کرده اند محور کاسپین – رشت با ۵۷۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۵ تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن ۴۰۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۸ تجهیزات خودرو وارد محور گیلان اجتناب کرده اند رامسر به چپکسر شده است. گزارش شده توسط تردد شمار.

مرادی با خاص اینکه سر تردد در محورهای درگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروجی استان اجتناب کرده اند ساعت ۱۷ تا ۱۸ {بوده است}، اظهار داشت: بیشترین خروجی خودرو اجتناب کرده اند گیلان طی روزهای قبلی در محور چابکسر به رامسر به گزارش رسیده است. با ۳۷۶۸۹۷ خروجی {در این} محور.

وی با ردیابی به افزایش ۳۹ درصدی ورود خودرو به گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ۲۴ درصدی خروجی اجتناب کرده اند استان اجتناب کرده اند ابتدای ساختار نوروزی نسبت به مدت درست مثل سال قبلی، یکپارچه داد: {در این} مدت ۲۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۰ بازدید موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج استان {انجام شده} است. گزارش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۹ مسافر جابجا شدند.

مرادی افزود: اجتناب کرده اند ابتدای ساختار نوروزی تاکنون ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۸ تصمیم اجتناب کرده اند طریق سامانه ۱۴۱ اکتسابی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان به مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوالات مردمان پاسخ داده اند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید.

دیشب ۱۸۰ هزار ماشین سر خورد

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی گیلان با ردیابی به تردد ۱۸۰ هزار تجهیزات خودرو در خیابان های گیلان در در یک روز واحد دیروز اظهار داشت: در ۲۴ ساعت قبلی ۸۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۲ تجهیزات خودرو وارد استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۱۸ تجهیزات خودرو اجتناب کرده اند گیلان خارج شدند.

مرادی افزود: بیشترین تردد عصر قبلی در محور رشت – کاسپین با ۳۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۱ تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رامسر – چپکسر با ۳۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۹۷ تجهیزات خودرو گزارش شد.

وی افزود: عصر قبلی منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۸۱ بازدید داخل استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برون استانی در محورهای مواصلاتی گیلان به گزارش رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۲ مسافر جابجا شدند.