الاسماعیلی: تجدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بردن اصول پیچیده صنعت چاپ در میل وزارت ارشاد است.


به گزارش خبرگزاری فارس، محمدمهدی اسماعیلی وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی در دیدار با بسیاری اجتناب کرده اند اعضای سندیکای چاپخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعالان صنعت نشر اجتناب کرده اند نوسازی صنعت چاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اطلاعات بنیان اجتناب کرده اند آن خبر داد. . نمایندگی هایی کدام ممکن است این سیستم هایی {در این} زمینه دارند.

اسماعیلی {در این} دیدار با ردیابی به سخنان مقام معظم مدیریت در سال ۱۴۰۱ با عنوان «ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی» تاکید کرد: امتحان شده ما کمک به انبساط این صنعت است.

وی با ردیابی به امتحان شده مقامات برای خودکفایی در بخش نشر کاغذ، افزود: وزارت سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی آمادگی همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند نمایندگی‌های دارای اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم‌های سرزنده {در این} زمینه را دارد.

وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه مقررات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصول بخش نشر خواستن به بازنگری دارد خاطرنشان کرد: مقرر شد مونتاژ ای با وزارت صمت در بخش نشر برگزار شود تا کارگروه هایی در بخش نشر تشکیل شود. زمینه استقرار برای تعمیر مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها فعلی.

اسماعیلی افزود: در بخش صادرات به طور قابل توجهی محصولات چاپی جستجو در لغو اصول پیچیده هستیم.

{در این} نشست اعضای کانون صاحبان مطبوعات ملت نیز آمادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری اجباری را برای رشد این صنعت ادعا کردند. علاوه بر این مدیریت محتوای جدول، لزوم خروج اجتناب کرده اند مرزهای صنعت چاپ ایران برای صادرات محصولات، تحمیل شرایط مساوی بین مطبوعات شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی، تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {به روز} رسانی اصول را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات زودتر، انتخاب ها الجزیره برای سایر وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اشیا راه حل ها به وزیر سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد .. اسلامی ..

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید