امید آفرینی عالی نیاز اساسی برای ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس برای امید آفرینی حیاتی است – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه رسانه دولتی، آقای ابراهیم رئیسی در نشست صمیمی مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس، ولادت امام حسن مجتبی را تبریک اظهار داشت.پ) وی با ابراز امیدواری به اینکه تداوم برگزاری دوره ها مشترک مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس منشأ آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات فراوانی در نحوه اداره امور ملت باشد، اظهار داشت: در راستای تداوم رفع مشکلات ملت، همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق بین مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس مورد نیاز است.

رئیس جمهور در موضوع انسجام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی قوای سه گانه مورد نیاز برای برون سر خورد اجتناب کرده اند مشکلات ملت، اظهار داشت: مقامات با ورزش شخصی آرم داده کدام ممکن است تصمیم گرفت به رفع مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تعدادی از ماه قبلی اقدامات خوبی {انجام شده} است. ”

رئیسی امید آفرینی در محله را مهمترین انتخاب مقامات دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: امید آفرینی با اقدام امکان پذیر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا اختلاط همه ارکان نظام حکمرانی ملت اجتناب کرده اند جمله مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجلس امکان پذیر است. عالی نیاز معین

رئیسی آرزو کرد کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق درست با مجلس نمایندگان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مقامات اجتناب کرده اند نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری مجلس نمایندگان استقبال می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو صدها به همه وزرا ضمانت داده ام کدام ممکن است کمتر از کار با هم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک را با مجلس دارند. اجتناب کرده اند نمایندگان.” در عین جاری مورد نیاز است نمایندگان احترام به الزامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیندهای امور اجرایی نیز ملاحظه داشته باشند.

رئیس جمهور با دقیق اینکه نمایندگان موقعیت مهمی در ارتقای انجام وزارتخانه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روحیه وزرا دارند، افزود: اگر وزیری به خاطر برخی حرف ها روحیه شخصی را اجتناب کرده اند انگشت بدهد، آن وزیر {نمی تواند} کارآمد باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} صورت ممکن است کارساز باشد. کشوری است کدام ممکن است جهان در آن شکسته است.

رئیس ممکن است برای رهایی اجتناب کرده اند هر گونه مشکلی اجتناب کرده اند وزرا تقاضا یا دلیل خواستم، با این حال در عین جاری اذعان داشت: همه این کارها با احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتحاد قابل انجام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید تضعیف، تخریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرکز بساز منتقدان راضی هستند.

رئیسی در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی به تنظیم مفهوم، تنظیم در فرآیندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم سازمانی شناخته شده به عنوان اجزای رویکرد صنوبر. متحول کننده مقامات افراد را فراخواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مقامات تصمیم گرفت به تحمیل تنظیم است. امروزه تنظیم رویکرد با اقدامات مقامات در بخش های مختلف با جدیت دنبال تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید الگو تنظیم فرآیندها نیز در تمامی وزارتخانه ها تحریک کردن شده {است تا} زمینه تغییر دقیق فراهم شود.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مقامات با قاطعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت در جاری انجام اقدامات شجاعانه به طور قابل توجهی در بخش اصلاحات مالی است، اظهار داشت: تصمیم گرفت هستیم اصلاحات ساختاری را در بخش های مختلف اجتناب کرده اند جمله نظام بانکی، مالیاتی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس انجام دهیم. ما حاضریم بهای مشهور شخصی را بپردازیم.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مقامات هیچگاه به محیط نمی رود، اظهار داشت: همین الان افراد اجتناب کرده اند {همه ما} پیش بینی دارند کدام ممکن است مشکلات ملت را رفع کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این رو کوچکترین حرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن کدام ممکن است افراد را دلخور تنبل گناه نابخشودنی است.

رئیس جمهور در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی با ردیابی به برخی اجتناب کرده اند موضوعات مطرح شده در فارکس محبوب، صیانت اجتناب کرده اند معیشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهرهای از ما را انتخاب بی نظیر مقامات در اجرای اصلاحات مالی عنوان کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تصمیم گرفت هستیم شرایط صحیح را برای این صدور فارکس محبوب تحمیل کنید.» هیچ تأثیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامد اجتماعی در بازارها، بین فعالان مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت افراد {وجود ندارد}.

رئیسی در خصوص اجرای دستور ۴۴ قوانین اساسی اظهار داشت: مقامات تصمیم گرفت به اجرای این دستور است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما تصمیم گرفت هستیم آنچه را کدام ممکن است در بازتاب کدام ممکن است کاستی های زیادی در اجرای آن وجود داشت برگردانیم. به ممکن است طبق قوانین، اجرای دستور ۴۴ را قاطعانه دنبال کنید.

{در این} دیدار آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانی با تقدیر اجتناب کرده اند انجام مقامات در هشت ماه قبلی بر بهره مندی اجتناب کرده اند جایگزین های خدماتی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: مجلس برای کارهای غول پیکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام های بلند همراه با مقامات ایستاده است. گزینه ها ما تصمیم گرفت هستیم کدام ممکن است رویکردی خاص داشته باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برای تعمیر} سازه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکلات گام برداریم.

معاون اول رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزرای «نفت»، «صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش»، «جهاد کشاورزی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «رئیس گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه» به دقیق عوامل مثبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش های مقامات در بخش های مختلف پرداختند. .

رئیس کمیسیون های قدرت، صنایع، معادن، اجتماعی، مالی، {بهره وری}، افزایش، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت نیز با شناخت اجتناب کرده اند امتحان شده های مقامات برای ارتقای کار با هم با مجلس نمایندگان، بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه حل ها شخصی را در زمینه های مختلف دقیق کردند.

قابل توجه در بخش قدرت، آسانسور دیپلماسی مالی، امتحان شده برای فریب دادن خارجی، ترتیب وضعیت اشتغال کارگران، حمایت اجتناب کرده اند بنگاه های کودک، ملاحظه به دستور ۴۴ قوانین اساسی، ملاحظه به دنیای آنلاین ما، مدیریت صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات محصولات کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم. الگوی کشاورزی: ​​مهمترین محور سخنرانی ها روی روسای کمیسیون های مجلس بود.