امیر عبداللهیان: برخی امتیازات مهم بین ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا که هنوز است
امیرعبداللهیان بر جدیت ایران برای بدست آوردن به ۱ هماهنگی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن در صورت واقع بین بودن طرف آمریکایی تاکید کرد.