انتقاد بنهیان اجتناب کرده اند تصویب نشدن قالب شفافیت در مجلس (فیلم)
بناهیان: برخی نمایندگان مجلس دیگری قالب شفافیت هستند. می گویند گروه های فشار، کدام اقشار به ما فشار می آورند.. حالا ممکن است کی هستید کدام ممکن است ارائه می دهیم فشار نیاورند؟!