انتقاد مشاور آزادشهر اجتناب کرده اند اصلاح برخی مدیران کل/ ۱۰ سهم انتصابات اجتناب کرده اند اداره ممکن است


غلامعلی کوهساری همین الان در اظهار داشت وگو با خبرنگار فارس در گرگان کسب اطلاعات در مورد دخالت نمایندگان در عزل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب مدیران استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان ها تصدیق شد: ممکن است تحت هیچ شرایطی دخالتی نداشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکس مدعی این موضوع است باید مستندات مربوطه را حاضر تدریجی. مدیران برخی استان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح مدیران شهرستان ها مشهورتر رامی اجتناب کرده اند ممکن است تذکر خواست با این حال ادامه دارد در این چیزها تذکر قطعی نداده ام.

* اصلاح نیروهای انقلابی در مقامات انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ما سیزدهم جایز نیست

وی افزود: در مونتاژ ای کدام ممکن است با استاندار داشتم سوئیچ مدیران به مقامات حق بود با این حال باید بگویم کدام ممکن است اصلاح نیروهای انقلابی در مقامات سیزدهم انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ما جایز نیست.

مشاور افراد آزادشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رامیان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شناخته شده به عنوان مثال اصلاح مدیرکل فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر کدام ممکن است خوب نیروی انقلابی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رتبه اول تعیین مقدار انجام سال قبلی را به شخصی اختصاص داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برادر است، ۲ شهید جای پرس و جو دارد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داریم در زمان اصلاح مدیران، استاندار به این استانداردها ملاحظه تدریجی».

وی خاطرنشان کرد: ۱۰ سهم اجتناب کرده اند باند ناحیه گلستان در بخش انتخابیه پنده هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش سوراخ بینی تبدیل می شود تا ۱۰ سهم اجتناب کرده اند مدیران توانمند، توانمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی بخش انتخابیه پنده اجتناب کرده اند تمامی اقوام محدوده شوند.

* برخی اجتناب کرده اند واگذاری ها در گذشته اجتناب کرده اند اینکه به مقامات لطمه بزند به ضرر افراد {خواهد بود}

الکهساری اظهار داشت: در جابجایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح مدیران باید دقت زیادی داشته باشیم تا در مدت کوتاهی مجبور به اصلاح مجدد سرپرست نباشیم چرا کدام ممکن است این جابجایی در گذشته اجتناب کرده اند اینکه قیمت شود به ضرر افراد تمام تبدیل می شود. مقامات.”

مشاور افراد آزاد شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رامیان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سود، توانمندی، انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار جهادی باید اجتناب کرده اند ملاک های محدوده مدیران باشد.
بالا پیام / ۲۳۰۷
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید