انتقاد «کیهان» از راه ندادن خبرنگاران روس به جشنواره کن
بهانه دست‌اندرکاران جشنواره کن فرانسه، مخالفت با حمله نظامی روسیه به اوکراین اســت.