اولین نیروگاه مونتاژ این صنعت وارد بخش شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند وزارت انرژی، سید زمان حسینی افزود: به من می خواهم این تفاهم نامه در ابتدا برای مونتاژ ۱۰۰۰۰ مگاوات نیروگاه توسط صنایع فکر شده بود، با این حال در موضوع خواستن به تامین انرژی الکتریکی مشخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشوق ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های حمایتی کدام ممکن است {در این} تفاهم نامه موجود است، قابلیت نیروگاه ها به ۱۷۰۰۰ مگاوات مرتفع است. برای ادغام کردن ۱۵۰۰۰ مگاوات نیروگاه نشاط های تجدیدپذیر با قابلیت ۲۰۰۰ مگاوات.

وی شکسته نشده داد: این ایستگاه ها در سال ۱۵ هستند ساختمان، واقع در ۱۵ شهرستان.

سرپرست تعهد احداث نیروگاه های معدنی توانیر اظهار داشت: در جاری حاضر در مرحله (تحقیق) پیشرفت تعهد هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} مرحله شاهد پیشرفت ۵۶ درصدی در اجرای تحقیق تکمیلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید … هستیم.

حسینی افزود: در موضوع توانمندی های فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمادگی شرایط، شاهد هستیم. تحریک کردن معنی در ۵۰ سهم تعهد ها انجام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همزمان با فاصله رشد حدود ۵۳۰۰ مگاواتی هستیم کدام ممکن است در آن شاهد محدوده پیمانکار، اجرای زیرساخت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید آغاز عملیات اجرایی هستیم.

وی ردیابی کرد: در شبیه به پیوستن واحد اول نیروگاه گازی سمنان به قابلیت ۱۸۳ مگاوات اجتناب کرده اند خرداد ماه سال جاری تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد دوم آن منصفانه ماه بعد به جامعه سراسری می پیوندد.

مجری ساختار احداث نیروگاه اقتصادی شکسته نشده داد: در فاز اول جدا کردن سوخت این نیروگاه با قابلیت اسمی کل ۳۶۶ مگاوات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در فاز دوم با احداث واحد بخار، احداث تبدیل می شود. تغییر به ۱ چرخه مختلط

حسینی اظهار داشت: به من می خواهم تفاهم نامه با وزارت سکوتتمامی نیروگاه های مشمول این تفاهم نامه اجتناب کرده اند نوع سیکل مختلط خواهند بود کدام ممکن است معمولاً منصفانه سوم این قابلیت به صورت واحدهای بخار می باشد کدام ممکن است در محله واحدهای گازی ساخته می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به گاز ندارند.

وی کسب اطلاعات در مورد مونتاژ ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه نشاط های تجدیدپذیر افزود: این ایستگاه ها هم جوار یا نزدیک آن هستند. ساختمان سلام نیروگاه های هوادهی مورد استفاده قرار گیرد بهینه اجتناب کرده اند پتانسیل ها تحمیل شده برای پیوستن به جامعه ساخته خواهند شد.

مجری ساختار احداث نیروگاه های معدنی کسب اطلاعات در مورد تامین گاز نیروگاه های مذکور اظهار داشت: در جاری حاضر مجوزهای اجباری برای تامین گاز بیش از پنجاه سهم این نیروگاه ها اخذ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای مابقی نیز تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرسی های اجباری {انجام شده} است. رایزنی ها با وزارت نفت (نمایندگی سراسری) در جاری انجام است، «ما سوخت ایران هستیم.