اکتسابی ۳ دوز واکسن به شرط استفاده داده ها آموزان اجتناب کرده اند مسکن
وزیر ملت همراه خود دقیق اینکه تایید شده است کدام ممکن است مدارس در ستاد کشوری برای مقابله همراه خود کرونا بازگشایی می‌شود، افزود: حاضر گروه‌ها.