ایجاد ایستگاه تغییر ۴۰۰ به ۶۳ کیلوولت در اشتهراد / تعمیر ضرر ولتاژ ضعیف – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر ابراهیم کاردالا فرماندار بعدازظهر جمعه در محیط بازدید اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند امکانات اقتصادی شهرستان اشتراد اظهار داشت: ایشتاراد در اصل کار این نمایندگی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: این اقدام همراه خود هدف تعمیر ضرر ضعیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقطه ضعف انرژی الکتریکی شهرستان بر مقدمه این سیستم ریزی {انجام شده} است. Rize اولی در حال وقوع است.

ولی اشترد دلیل داد: پایین می خواست مدل ها این چالش مهم توسط نمایندگی شهرهای اقتصادی البرز تخصیص را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرضه شد.

وی اظهار داشت: ما امیدواریم کدام ممکن است همکاری خوبی داشته باشیم. برای هر در بین تجهیزات های مرتبط باید بدون در نظر گرفتن سریعتر سطوح مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات انرژی الکتریکی واحدهای تولیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان در بلند مدت نزدیک مرتفع شود.