ایستگاه فضایی: باکتری ها حتی در فضا هستند
باکتری ها همه جا هستند. آنها ممکن است برای چشم انسان قابل مشاهده نباشند، اما میکروارگانیسم ها تأثیر زیادی بر زندگی ما دارند. انسان ها برای زنده ماندن به برخی از آنها نیاز دارند، در حالی که برخی دیگر پاتوژن های بیماری زا هستند. بنابراین، شناسایی، نظارت و مطالعه این موجودات کوچک برای ما مهم است.