این سیستم امتحانات آخرین دانشگاه (+ این سیستم) / داده ها آموزان کرون نیز مورد آزمایش قرار می گیرند
داده ها‌آموزانی کدام ممکن است به بیماری عروق کرونر مرکز هر دو بیماری زمینه‌ای مبتلا هستند هر دو نامشخص به ابتلا به آن است هستند، در یک واحد جهان به صورت جداگانه (قرنطینه) کدام ممکن است برای مشابه هدف در شبیه به جهان معاینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجهز شده است، همراه خود حضور مراقبین معاینه می‌شوند.