ایهاب گلال متنوع کی فرآیند در فوتبال مصر شد
فدراسیون فوتبال مصر ایهاب گلال را شناخته شده به عنوان جانشین کی فرآیند محدوده کرد.