بازدید رئیس گروه بهزیستی اجتناب کرده اند وسط نیمه خانوار گرگان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی قدیری همراه خود حضور سرزده در گلستان اجتناب کرده اند ترکیبی خانوار خیراندیشان تصدیق شد: باید همراه خود تربیت دقیق ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسلامی بلند مدت اجتماعی این اعضای خانواده را تضمین کنیم.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاون وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس گروه بهزیستی ملت شکسته نشده داد: انشالله امسال همراه خود کمتر از توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاط در خدمت به بهتر از مخلوقات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندان در راستای گام دوم انقلاب اسلامی امتحان شده خواهیم کرد.

وی افزود: فرزندان بهزیستی قطعا بلند مدت سازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازندگان این مملکت هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولیت با کیفیت صنعتی ماست کدام ممکن است این عصر را {به درستی} تربیت کنیم.

در پایان دادن این بازدید عارف کیانی رئیس اداره کل بهزیستی گلستان همراه خود تقدیر اجتناب کرده اند حضور سرزده رئیس گروه {در این} وسط، اینگونه اقدامات را دلیلی برای انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی از به محله هدف همراه خود مسئولان دانست.

وی اظهار داشت: انشالله امسال همراه خود همت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتکار همکاران فامیل غول پیکر تجمل گرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در راستای فرمایشات مقام معظم مدیریت در خصوص مورد توجه قرار گرفت ویژه به کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی اقدامات خوبی انجام می تواند.