بازدید کنندگان در خیابان کرج – چالوس


علی زندیور مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استان البرز درست در این لحظه در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در کرج، گفت: پس اجتناب کرده اند افزایش بازدید کنندگان در محدوده کرج شالوس، تردد منصفانه طرفه بود. اجتناب کرده اند شمال به جنوب.

مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استانداری البرز اظهار داشت: در جاری حاضر این محدودیت برداشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد در ۲ مسیر جریان دارد.

وی افزود: در راستای افزایش شرایط نیروهای پلیس راه در گذر ساکنان باز شد.

نوک نامه / ج
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید