بازدید کنندگان نیمه با کیفیت صنعتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان در محورهای خروجی گیلان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر العقید، همسایه صفاری بعدازظهر یکشنبه در گفتگو همراه خود اصحاب رسانه به تشریح فینال وضعیت خیابان های استان گیلان صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در جاری حاضر بازدید کنندگان در محور خروجی رشت – رودبار نیمه با کیفیت صنعتی با این حال روان است.

وی همراه خود دقیق اینکه امسال ۲۵ نسبت افزایش ورود خودرو به استان گیلان را شاهد بودیم، افزود: همراه خود نوک یافتن در اطراف اول سفرها، محورهای خروجی استان گیلان بازدید کنندگان سنگینی دارد.

رئیس پلیس راه گیلان همراه خود ردیابی به ورود بیش اجتناب کرده اند ۹۰۶ هزار تجهیزات خودرو به استان اظهار داشت: بر مقدمه گزارش های دریافتی، تردد در سایر محورها روان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوره ای است.

اجتناب کرده اند تحریک کردن موج بازگشت مسافران به شهرهای شخصی، ۶۵۸ خودرو اجتناب کرده اند استان گیلان خارج شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنیدوی افزود: این میزان نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی همراه خود انبساط ۱۵ درصدی در کنار بود.

سرهنگ صفاری همراه خود ردیابی به اینکه مسافران بازگشت شخصی را به روزهای پایانی سفر موکول نکنند، تصریح کرد: پرهیز اجتناب کرده اند رفتارهای پرخطر، رعایت سرعت مطمئنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده نکردن اجتناب کرده اند تلفن در کنار در حین رانندگی باعث بازدید ایمن مسافران تبدیل می شود.