بازرس کل استانداری اجتناب کرده اند محور مواصلاتی خیابان بطاویه یاسوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید غار توریستی دهشیخ بازدید کرد.


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند یاسوج، محمدمهدی صالحی {در این} بازدید تصدیق شد: در راستای وظایف قانونی گروه بازرسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به گزارش های چاپ شده شده اجتناب کرده اند تصادفات بسیاری در نتیجه فوت، بازدید اجتناب کرده اند این محور مواصلاتی حیاتی بود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط آن عوامل حادثه خیز

بازرس کل استان ذکر شد: مطابق همراه خود برای بازدید برای کار اجتناب کرده اند این محور وضعیت خیابان مساعد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها سطح حادثه خیز این محور مواصلاتی پل است. جدول به رحمالی اداره کل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی برای بهبود پل بدون در نظر گرفتن سریعتر به این سطح حادثه خیز ملاحظه ویژه داشته باشد.

وی افزود: طی دانش به بازو آمده اجتناب کرده اند مراجع به فرماندهی خاص شد کدام ممکن است خواب آلودگی، سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحراف به چپ رانندگان اجتناب کرده اند عناصر بی نظیر تصادفات {در این} محور مواصلاتی است.

صالحی ذکر شد: غار دهشیخ یکی اجتناب کرده اند شگفت انگیزترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیباترین غارهای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران است کدام ممکن است همه مسئولان قلمرو به طور قابل توجهی اداره کل میراث باکلاس، صنایع دستی، گردشگری، دارایی ها خالص را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست اجتناب کرده اند غار دهشیخ کدام ممکن است می درخشد حمایت کنند. شناخته شده به عنوان عالی حلقه در استان ۹ تنها برای افراد ایران اما علاوه بر این برای مسافران خارجی نیز باید اجتناب کرده اند شکوه های الهی برخوردار شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر مالی تأمین درآمدی برای استان باشد.

علاوه بر این در کل بازدید کار اجتناب کرده اند غار این شیخ جهانگرد بیایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مجموعه اوقات فراغت گردشگری بین خیابان توتوندا دیدن کنید. کار ایده ها مورد نیاز برای تعمیر مشکلاتی اجتناب کرده اند قبیل ضعیف روشنایی موجود در غار، امنیت مسیر منطقه پارکینگ به همان اندازه درگاه غار، ایمن سازی موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج غار، نداشتن علائم کافی برای راهنمایی مسافران، نداشتن علائم هشدار دهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت در غار، عدم عنوان برداشتن اجتناب کرده اند سالن های غار، تجزیه و تحلیل مشکلات بودجه برای قالب بهبود غار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این ضعیف جاذبه های گردشگری، آب آشامیدنی کافی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبود پایین تفریحی کودکان در قلمرو اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری بین خیابان توت عنخ آمون. آرم داده شدند.

بر مقدمه این گزارش؛ بازرس کل استان به در کنار رئیس گروه اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی استانداری، سرپرست کل میراث باکلاس، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استانداری، سرپرست کل اداره کل محاسبات استان، معاون مدیرکل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهداری بار زمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازرس گروه باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی راه یاسوج – پاتوح ، غار توریستیاین مجموعه شیخ نشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت، اقامتگاهی در حد فاصل خیابان توت نادیا همراه خود هدف ارتقای استاندارد ارائه دهندگان حاضر شده به افراد این خیابان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران ویژه به ویژه در ایام نوروز کدام ممکن است پذیرای مسافران زیادی اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت است.

بالا پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید