بازگشت آموزش «تزریقی» به لیست آموزش همگانی هلال احمر پس از سه دههعلاقه مندان می توانند با مراجعه به سامانه آموزش آنلاین هلال احمر (خادم) و تکمیل چهار دوره کمک های اولیه شامل مقدماتی، کنترل خونریزی و شوک، احیا و سوختگی در همین سامانه پس از گذراندن تست ها، گواهی نامه دریافت کنند. گواهی گذراندن دوره ها به صورت الکترونیکی و سپس جهت ثبت نام در دوره های حضوری کمک های اولیه و تزریقات به شعب هلال احمر مراجعه نمایید.