بازگشت رنگ زرشکی به نقشه کرونا لرستان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمری کوچکی ذکر شد برو لمهر ذکر شد: بر ایده ادعا وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی، بیماری عروق کرونر در خرم آباد زرشکی شده است.

وی ذکر شد: پرونده کرونا در شهرهای بولدختر، بروجرد، دلفان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه پرتقال نیز ادعا شد.

vp دانشکده علوم پزشکی لرستان دقیق کرد: وضعیت کرونا شهرستان ها زناالیگودرز گگنی، خوش آمدی، کودشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رومی زرد هم هست