بازگشت لک لک به مریوان (عکس)لک لک پرندگان مهاجری هستند که با شروع فصل زمستان در نذری شمالی به مناطق جنوبی و گرمسیری مهاجرت می کنند و زمانی را به استراحت، تغذیه، جوجه ریزی و زمستان گذرانی در مستعمرات دشت بیلو و روستای دره تافی در حاشیه دریاچه زریبار می گذرانند. مریوان، سر بریدن.