باقری: ایران آمادگی دارد ظرفیت خود را برای بازگشت امنیت انرژی به اشتراک بگذارد
معاون سیاسی وزیر امور خارجه با اشاره به ادامه جنگ در اروپا و خطر امنیت انرژی در این منطقه از جهان، تصریح کرد: سال ها تصور می شد کشورهایی مانند ایران «هزینه تحریم شدن» را بپردازند، اما اکنون اروپایی ها متوجه شدند که «تحریم کردن آن نیز هزینه دارد.