باقری با مورا آشنا شد
هیئت های مذاکره کننده ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا پس از پنج ماه حضور مستقیم در وین، مذاکرات را برای احیای برجام و بازگشت به توافق ۲۰۱۵ از سر گرفتند. این دور از مذاکرات تاکنون بدون حضور نمایندگان سه کشور اروپایی و چین و روسیه برگزار شده است.