بایدن: من می خواهم به هیچ وجه اجتناب کرده اند اظهار تذکر شخصی دانستن درباره پوتین پس نخواهم گرفت
بایدن اظهار داشت: «اگر پوتین اجتناب کرده اند سلاح شیمیایی در اوکراین استفاده تدریجی، به هیچ وجه پاسخ شخصی را فاش نخواهم کرد.