بدست آوردن به عوامل مثبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها نظام اسلامی در محله – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر محمدتقی، صفر رئیس معظم انقلاب شامگاه سه شنبه در مونتاژ شورای سنت نهایی شهرستان جنفا همراه خود ردیابی به اهمیت امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر به طور قابل توجهی در ماه مبارک رمضان بر احیای امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر تاکید کردند. بدی در محله اظهار داشت: امر الهی امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر در محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با به این امر را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش آن در محله است.

ولی جنافه بر محافظت حرمت ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوری اجتناب کرده اند روزه داری تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: این موضوع باید در مرحله شهر به ویژه بازار مدیریت شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به روزه داران سنت کلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاقی مورد نیاز داده شود. اخطارها. اقدام قانونی افسران.”

وی اظهار داشت: تهیه وعده های غذایی دسترس در بازار در ایام روزه داری باید نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید میهمانان در وضعیت های تصمیم گیری شده برای صرف وعده های غذایی حضور داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند روزه داری در اماکن نهایی خودداری کنند.

دستاوردها و خدمات نظام اسلامی باید در جامعه بیان شود

فرماندار جنفا همراه خود ردیابی به اهمیت جهاد اظهار داشت: شرکت ها نظام مقدس اسلامی باید برای افراد تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روشن شود، به طور قابل توجهی تجهیزات ها باید این شرکت ها را در این سیستم ها، شرکت ها، رفتارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیام های شخصی خاص کنند.

وی اظهار داشت: افراد عملکرد مهمی در پیشرفت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای انقلاب اسلامی داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما باید در این سیستم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش ها کمک، حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان افراد را جلب کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را در شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش ها همدست بدانیم.

ولی جنفا یکپارچه داد: در بیش اجتناب کرده اند ۴ دهه اجتناب کرده اند عمر پربرکت نظام مقدس اسلامی شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستاوردهای متنوع در بخش های مختلف اجتناب کرده اند جمله بهداشت، ایمنی، آموزش، پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت ها {در سراسر} ملت به بازو آمده است کدام ممکن است این عوامل مثبت باید محقق شود. تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در محله خاص شده است.»

وی افزود: درست در این لحظه به برکت نظام مقدس اسلامی شرکت ها زیادی در اقصی عوامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای ملت حاضر شده است کدام ممکن است نیازمند تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگویی در محله است.

دستاوردها و خدمات نظام اسلامی باید در جامعه بیان شود

صفری خاطرنشان کرد: مبدأ اکثر نتیجه گیری انقلاب برپایی نظام اسلامی اساساً مبتنی بر اعتقادات درونی، اسلام ناب، وحدت، پوشش، ادراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرگذاری عملکرد ولایت فقیه در همه مقیاس آن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره ولایت فقیه است. کدام ممکن است در. همه مقیاس باید تبیین، تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شوند.

وی همراه خود ردیابی به محوریت رئیس معظم انقلاب بر جهاد، اظهار داشت: درست در این لحظه سخنان رئیس فرزانه انقلاب شناخته شده به عنوان عالی رئیس فرزانه، دوراندیش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به همه قوانین را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش ها است. گرامر دموکراسی برای {همه ما} عالی تعهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهانه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستورالعمل ها آنها نیاز دارند سرلوحه کار ما باشد.

وی بر اقامه نماز در ادارات به طور قابل توجهی در ماه مبارک رمضان تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی اسلامی باید نماز را در ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور روحانیون برای نماز اقامه کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تعهد واجب است.

وی اظهار داشت: باید به موضوع نماز در آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش به صورت ویژه پرداخته شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی آموزش {در این} زمینه است. Rize باشی در موقعیت به انجامش هستی.

دستاوردها و خدمات نظام اسلامی باید در جامعه بیان شود

دبیر شورای سنت نهایی خاص کرد: شورای سنت نهایی همراه خود اصل کار این سیستم های ماه مبارک رمضان، برپایی اردوی جهادی در شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع مانترا سال تشکیل مونتاژ داد. .

علی رضا سبحانی اظهار داشت: همه ساله ویژه این سیستم های ماه مبارک رمضان در شهرستان اجرا تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز اجتناب کرده اند ابتدای این ماه مبارک این سیستم های متعددی تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام شده است.

دستاوردها و خدمات نظام اسلامی باید در جامعه بیان شود

دستاوردها و خدمات نظام اسلامی باید در جامعه بیان شود

دستاوردها و خدمات نظام اسلامی باید در جامعه بیان شود