برای افت پوند، انرژی بشمارید هر دو بازی کنید؟
بیرفیلد به هیچ وجه اجتناب کرده اند مشتریانش نخواست کدام ممکن است انرژی مصرفی شخصی را بشمارند. به عنوان جایگزین، آنها را ملزم می تدریجی کدام ممکن است در یک واحد ورزش جسمی یکپارچه نمایندگی کنند.