برای بررسی ۱۰ هاست پرهزینه قیمت در فرمول منصفانه بیندازید / ملت ها چقدر قیمت دارند؟


به آگاه فانئوس،

فرمول ۱ منصفانه صنعت تعدادی از میلیارد پوندی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل ۲۰۲۳ بهتر از در گذشته تاریخی این بازی {خواهد بود}. لاس وگاس هفته قبلی به تقویم فرمول ۱ اضافه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین پیست آمریکایی {در این} مسابقه {خواهد بود}. میزبانان مسابقات باید قیمت های گزافی را به فرمول ۱ بپردازند به همان اندازه بتوانند منصفانه در اطراف اجتناب کرده اند ورزشی را میزبانی کنند.

بر مقدمه گزارش های آشکار شده، پردرآمدترین پیست های تقویم فرمول ۱، عربستان سعودی، قطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان هستند کدام ممکن است هر کدام ۴۲ میلیون برای میزبانی مسابقه تیز کردن کرده اند. قطر اجتناب کرده اند سال ۲۰۲۳ حداقل به مدت منصفانه دهه میزبان فرمول ۱ {خواهد بود} را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذربایجان اخیرا قرارداد شخصی را به همان اندازه سال ۲۰۲۴ تمدید کرده است.

بلند مدت میزبانی عربستان در هاله ای اجتناب کرده اند ناهنجاری قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان نارضایتی شخصی را اجتناب کرده اند مسابقه هفته قبلی در جده گفتن کردند. این ملت در جاری حاضر به همان اندازه سال ۲۰۲۵ قرارداد دارد، با این حال این قرارداد قابل انجام است پس اجتناب کرده اند مذاکره بین فرمول ۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان تنظیم تدریجی.

چین اجتناب کرده اند فصل بلند مدت در تقویم فرمول ۱ قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ میلیون تیز کردن می تدریجی، با این حال در سال ۲۰۲۲، کشوری کدام ممکن است بیشترین قیمت را برای میزبانی مسابقه تیز کردن می تدریجی، بحرین است کدام ممکن است ۳۴ میلیون تیز کردن می تدریجی.

در همین جا ۱۰ هاست پرهزینه قیمت فرمول ۱ معرفی شده است شده است:

بحرین – میلیون ۳۴ میلیون

عربستان سعودی – میلیون ۴۲ میلیون

استرالیا – ۲۶.۷ میلیون

ایتالیا (امیلیا رومانی) – میلیون ۱۵ میلیون

آمریکا (میامی) – ناشناخته

اسپانیا – میلیون ۱۹ میلیون

موناکو – ۰.۵۱۱.۵ میلیون

آذربایجان – میلیون ۴۲ میلیون

کانادا – ۲۸.۸ میلیون

فرانسه – ۸ ۱۶.۸ میلیون

اتریش – میلیون ۱۹ میلیون

پادشاهی متحد – ۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۹ میلیون

نوک پیام/