بروزترین tp-date عکس اجتناب کرده اند خورشید چاپ شده شده است
فرآیند های جدید ترکیبی آوری داده ها برای ادغام کردن ردیاب ذرات قدرت، تجهیزات های امواج رادیویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلاسما را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغناطیس سنج ها می باشد.